首页 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | W | X | Y | Z

收藏本站 | [ 留言]
你当前的位置:首页 > B

别有洞天

[拼音]:bié yǒu dòng tiān
[释义]:
洞中另有一个天地。形容风景奇特,引人入胜。


别有洞天英汉互译例句

“别有洞天”相近或相关的词语

  标签:别有洞天

  词语地址:http://www.ierle.com/ciku/pinyinB/20161113/word-37203.html

  爱儿乐在线词典转载时请注明出处及原文链接,如对本文有异议请与我们联系。

  相关词语:

   无相关信息

  相关热点词语