首页 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | W | X | Y | Z

收藏本站 | [ 留言]
你当前的位置:首页 > B

别有心

[拼音]:bié yǒu yòng xīn
[释义]:
用心:居心,打算。心中另有算计。指言论或行动另有不可告人的企图。


别有心英汉互译例句

“别有心”相近或相关的词语

  标签:别有心

  词语地址:http://www.ierle.com/ciku/pinyinB/20161113/word-37201.html

  爱儿乐在线词典转载时请注明出处及原文链接,如对本文有异议请与我们联系。

  相关词语:

   无相关信息

  相关热点词语