首页 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | W | X | Y | Z

收藏本站 | [ 留言]
你当前的位置:首页 > B

别树一旗

[拼音]:bié shù yī qí
[释义]:
比喻与众不同,加成一家。


别树一旗英汉互译例句

“别树一旗”相近或相关的词语

  标签:别树一旗

  词语地址:http://www.ierle.com/ciku/pinyinB/20161113/word-37188.html

  爱儿乐在线词典转载时请注明出处及原文链接,如对本文有异议请与我们联系。

  相关词语:

   无相关信息

  相关热点词语